Meebeslissen over úw behandeling  BEL 085-0187411

Medisch-specialistisch B12 kennisinstituut en behandelcentrum

Verwijzen naar B12 Kliniek

Hoe verwijzen?

U kunt via ZorgDomein verwijzen. U kunt de verwijsbrief ook met uw patiënt meegeven of per gewone post naar ons opsturen. 

Wij zijn te vinden onder:
- interne geneeskunde, chronische vermoeidheid
- interne geneeskunde, endocriene aandoeningen
- interne geneeskunde, hematologisch aandoeningen

Het is voor ons belangrijk om alle eerdere medische gegevens te ontvangen. Indien er bijvoorbeeld al een behandeling heeft plaatsgevonden, willen wij graag weten hoe deze is uitgevoerd en hoe het effect was. Vaak blijkt dat niet altijd alles (goed) is gedaan om de juiste diagnose te kunnen stellen en om de juiste behandeling in te stellen. Download hier de verwijs-informatiebrief van Dr. Auwerda, internist/hematoloog.

Voorbereidend onderzoek / hoe verwijs ik een patiënt?

U hoeft géén voorbereidend onderzoek in te zetten. U kunt laagdrempelig en gemakkelijk naar ons verwijzen per gewone post of via zorgdomein. Of geef uw verwijsbrief mee aan uw patiënt. Wel stellen wij het op prijs als u zo veel mogelijk informatie meegeeft en in het bijzonder de eerdere medische verslagen van artsen die door uw patiënt zijn bezocht met betrekking tot de klachten plus alle beschikbare laboratorium-uitslagen. Download hier de informatie-brief voor verwijzen.

Zorgdomein

B12 Kliniek kunt u vinden op ZorgDomein. Zorgmail-adres (voor huisartsen): 500070760

Waarom verwijzen?

De diagnose B12-deficiëntie is niet moeilijk te stellen als de B12-waarde verlaagd is of als er sprake is van een macrocytaire anemie. Maar bij een laag-normale B12 met klachten is het niet zo eenvoudig om te stellen of er nu wel of niet toch een ware deficiëntie (een symptomatisch B12-tekort) is. De NHG stelt dat bij een laag-normale vitamine-B12-spiegel tussen de 148 pmol/l en de 250 pmol/L een tekort niet is uitgesloten. Om een zekere diagnose te kunnen stellen of uitsluiten, dient daarom aandachtig naar het geheel van de klachten te worden gekeken in relatie tot de laboratorium uitslagen. Het vroegtijdig (h)erkennen van verdere achteruitgang en vooral ook neurologische deterioratie is daarbij belangrijk.

Wanneer verwijzen?

 • Bij een laag B12 gehalte
 • Bij een (laag)normaal B12 (>150-250 pmol/L) met onbegrepen klachten
 • Als de diagnose onzeker of onduidelijk is
 • Als de oorzaak van B12-deficiëntie onduidelijk is
 • Indien onderzoeksresultaten met elkaar in tegenspraak zijn
 • Als de reactie op suppletie onvoldoende is
 • Als de patiënt zwanger is en neurologische symptomen aanwezig zijn
 • Als het gemiddelde celvolume voortdurend >105 fL

Denk ook aan B12 deficiëntie bij:

 • Onbegrepen klachten
 • Macrocytaire anemie
 • Laag B12 (< 150pmol/L)
 • Laagnormaal B12 (> 150 - 250pmol/L) met klachten (symptomatisch B12 tekort)
 • Gastro-intestinale stoornissen die kunnen leiden tot een B12 resorptieprobleem
 • Alcohol-misbruik / veganistisch dieet.
 • Medicatie die kan leiden tot een resorptiestoornis (bijvoorbeeld metformine, levodopa, maagzuurremmers)
 •        Gebruik van lachgas

De juiste diagnose, behandeling op maat en voorkomen van onnodige zorg

Het is onze ervaring dat veel patiënten vaak de 'zorgmolen' inrollen en verschillende medische trajecten doorlopen en behandeld worden zonder dat goed duidelijk is of de indicatie goed is en de behandeling wel de juiste is. Onze toegevoegde waarde ligt vooral in het stellen of juist uitsluiten van de diagnose B12 deficiëntie. U krijgt hierover direct uitsluitsel van ons. Als de diagnose B12 deficiëntie wordt gesteld, dient zo snel mogelijk te worden gestart met een passende behandeldeling en vaak ook blijvend. In B12Kliniek blijft evenwel het uitgangspunt: 'Eerst een sluitende diagnose, daarna pas een behandeling op maat'.

Kernboodschappen

 • Vitamine B12 deficiëntie komt vaak voor in de huisartspraktijk
 • B12 deficiëntie kan ook bestaan bij laag-normale B12 waarden
 • B12 deficiëntie is een serieuze aandoening
 • Uitstel van behandeling kan leiden tot schade
 • De relatie tussen kliniek en biochemie is niet beschreven
 • Anemie komt slechts in 5% voor bij symptomatisch B12 tekort
 • De diagnostiek en het behandelplan vergen specialistische kennis
 • Start geen proefbehandeling met B12 voordat er een zekere diagnose is
 • Ongecontroleerde suppletie kan een zuivere diagnostiek vertroebelen
 • Bepalen van B12 tijdens suppletie heeft geen toegevoegde waarde, dit schetst een onjuist beeld

Kinderen

U kunt alleen patiënten vanaf de leeftijd van 16 jaar naar ons verwijzen. Kinderen van 6-16 jaar zijn ook welkom, maar alleen als dat door verwijzing van een kinderarts is en de behandeling onder supervisie van de kinderarts plaatsvindt.

Hoe gaat het verder na uw verwijzing?

 • Uw patiënt ontvangt een afspraak bij ons zodra wij uw verwijsbrief ontvangen hebben
 • Wij bestuderen alle verzamelde informatie (eerdere bloed-uitslagen, medische rapporten etc)
 • Tijdens het consult van uw patiënt in B12 Kliniek wordt een diagnose gesteld
 • Bij twijfel vindt overleg plaats met het UMC Groningen of EMC Rotterdam
 • Indien de diagnose B12 tekort zeker is, wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld
 • U ontvangt direct terugkoppeling met het behandeladvies
 • Een eerste B12 injectie wordt zo nodig in B12Kliniek gegeven
 • Op indicatie kan worden doorverwezen naar een ander specialisme
 • U ontvangt dezelfde dag terugkoppeling zodat u de behandeling (weer) kunt overnemen
 • Na 4 en 10 maanden wordt het effect van de behandeling geëvalueerd
 • Terugverwijzing naar de eerste lijn zodra mogelijk